คอร์สอบรมหลักสูตร
การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรและข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนการจัดสรรที่ดิน

หัวข้อ/หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล

•  ให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543,แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558
•  ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ปี พ.ศ. 2559 ที่ประกาศใช้ฉบับล่าสุด)
•  ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติ การบริหาร การควบ และ การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
•  ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/พร้อมการส่งมอบฯ
•  ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ ️

1. การบริหารจัดการโครงการฯ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่างๆ
การทำแบบทดสอบ/ภาคปฏิบัติและการทำข้อสอบ (Workshop)เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้
หลักการจัดสรรที่ดินฯ และขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543,แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 และ ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางปี พ.ศ. 2559 ที่ประกาศใช้ ฉบับล่าสุด)
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงปัญหา – อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินฯ
3. เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะ ในการวางแผนบริหารหมู่บ้านจัดสรร ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และเกิดประ โยชน์กับผู้ประกอบการจัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

จัดสอนโดย

อจ. วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
– กรรมการผู้จัดการ บจก.เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ

แนะนำหลักสูตรและร่วมสอน
อจ.แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ
– รองกรรมการผู้จัดการ แม็กซิมัส เอสเตท พัฒนาคอนโดมิเนียม
– รองกรรมการผู้จัดการ นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาแนวราบ
developer นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ Gen2
ที่ต่อยอดจากครอบครัวที่เริ่มฐานะจากติดลบ จนมีโครงการบ้านขายย่านสมุทรสาคร เปิดขายอยู่กว่า 1000 ยูนิต และผ่านการพัฒนามาแล้วกว่า 4,000 ยูนิต
– ตำแหน่ง เจ้าหญิงวงการอสังหา จาก นิตยสารแพรว , posttoday , cpac

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งในงานสัมมนา

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy