ถูกเบี้ยวค่านายหน้า เรื่องที่นายหน้ามือสมัครเล่นมักเจอ

764 จำนวนผู้เข้าชม

นายหน้า เคสโดนเท ผิดนัด เบี้ยวโกง ผิดใจ เรื่องง่าย ๆ ที่นายหน้าต้องรู้

          เคสนี้มีเหตุมาจากการที่ลูกค้าผู้ต้องการทำขายฝาก มีเหตุต้องการได้เงินทุน จึงติดต่อทาง Land for Loan เพื่อทำการจัดหานายทุน ให้ทรัพย์ แต่ครั้นจัดหาให้ได้แล้ว ลูกค้าเท เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติในวงการนายหน้า

          สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีเอกสารที่รัดกุม เรื่องนี้นายหน้ามือสมัครเล่นมักพลาด!! และมักมาร้องไห้เสียใจภายหลังว่า ทำงานฟรี สำหรับมืออาชีพถึงแม้นายหน้าจะโดนเท แต่ค่าดำเนินการเราต้องอยู่ครบ ในกรณีที่งานสำเร็จ เจ้าของทรัพย์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า “ค่ากำเหน็จ” ตามที่ตกลงกันไว้ให้กับนายหน้า การทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างเจ้าของทรัพย์กับนายหน้า อาจใช้วิธีร่างสัญญาขึ้นมาเอง หรือหาจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ ขอเพียงแค่ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขายทรัพย์ให้ชัดเจนว่าขายอะไร ใช้เวลาเท่าใด กี่วันกี่เดือน ค่าตอบแทนเท่าไหร่ เพราะหากไม่ทำไว้ อาศัยการตอบตกลงปากเปล่า ต่อให้มีกฎหมายก็เสี่ยงต่อการโดนเบี้ยวแน่นอน

กฎหมายว่าด้วย ‘นายหน้า’ มาฝากค่ะ

          ในทางกฎหมาย ยังไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับอาชีพนายหน้าโดยมาเป็นการเฉพาะ แต่จะมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 16 นายหน้า ในมาตรา 845 ถึง มาตรา 849 ที่บังคับใช้เกี่ยวกับนายหน้าเอาไว้อยู่

          มาตรา 845  บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงินไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับถึงถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ

          มาตรา 846  ถ้ากิจการได้มอบหมายแก่นายหน้านั้น โดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่าย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จไซร้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันโดยปริยายว่ามีค่าบำเหน็จนายหน้า ค่าบำเหน็จนั้นถ้ามิได้กำหนดจำนวนกันไว้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียม

          มาตรา 847  ถ้านายหน้าทำการให้แก่บุคคลภายนอกด้วยก็ดี หรือได้รับคำมั่นแต่บุคคลภายนอกเช่นนั้นว่าให้ค่าบำเหน็จอันไม่ควรแก่นายหน้าผู้กระทำการโดยสุจริตก็ดี เป็นการฝ่าฝืนต่อการที่ตนเข้ารับทำหน้าที่ไซร้ ท่านว่านายหน้าหามีสิทธิจะได้รับค่าบำเหน็จหรือรับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปไม่

          มาตรา 848  ตัวนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งได้ทำต่อกันเพราะตนเป็นสื่อ เว้นแต่จะมิได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่ง

          มาตรา 849  การรับเงินหรือรับชำระหนี้อันจะพึงชำระตามสัญญานั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านายหน้าย่อมไม่มีอำนาจที่จะรับแทนผู้เป็นคู่สัญญา

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy