ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน Land Allocation Sub – Bureau

9 จำนวนผู้เข้าชม

ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน Land Allocation Sub – Bureau

ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน หมายถึง ที่ดินที่รัฐจัดสรรขึ้นเพื่อประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยจัดให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามหลักความยุติธรรมและเป็นธรรม “ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน” หมายถึง พื้นที่ที่รัฐหรือเครื่องบินอื่น ๆ มอบให้แก่ประชาชนใช้สำหรับการอยู่อาศัย การทำสวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของชุมชน หรือชาวบ้านในพื้นที่นั้น ๆ บางประเทศอาจมีนโยบายหรือกฎหมายเฉพาะที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อประชาชนเหล่านี้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมักเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลในระยะยาวของประเทศ โดยมักมีการกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้งานที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น และมักมีการจัดการและดูแลโดยรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและดูแลการใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์ ของการจัดที่ดินเพื่อประชาชนมีดังนี้

 • เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสำหรับอยู่อาศัยและประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่มาของที่ดิน ที่ใช้จัดสรรเป็นส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชนมีดังนี้

 • ที่ดินของรัฐ
 • ที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน
 • ที่ดินที่ได้มาจากการบริจาค
 • ที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ

การจัดที่ดินเพื่อประชาชน ดำเนินการโดย คณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ซึ่งมี อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานกรรมการ

ขั้นตอนการจัดที่ดินเพื่อประชาชน มีดังนี้

 1. คณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อประชาชน เสนอโครงการจัดที่ดินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
 2. คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดที่ดิน
 3. กรมที่ดินดำเนินการจัดที่ดินตามโครงการ
 4. กรมที่ดินประกาศให้ประชาชนทราบ
 5. ประชาชนยื่นคำขอรับการจัดที่ดิน
 6. กรมที่ดินคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับการจัดที่ดิน
 7. กรมที่ดินจัดสรรที่ดินให้ผู้มีสิทธิ์
 8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

สิทธิของผู้มีสิทธิ์รับการจัดที่ดิน มีดังนี้

 • สิทธิครอบครองที่ดิน
 • สิทธิใช้ที่ดินร่วม
 • สิทธิรับเงินชดเชย
 • หน้าที่ของผู้มีสิทธิ์รับการจัดที่ดิน มีดังนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • รักษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คงสภาพดี