คำศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ ในการจัดสรรที่ดิน

452 จำนวนผู้เข้าชม

คำศัพท์กฎหมายการจัดสรรที่ดินน่ารู้


          เป็นกันบ้างไหมเอ่ย? เมื่อเราไปสำนักงานที่ดินเพื่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน แล้วเจอคำศัพท์ต่างๆนาๆเยอะแยะไปหมด เกี่ยวกับกฎหมายการจัดสรรที่ดิน จนทำให้เรา งง กันไปหน่อย แต่อย่างกังวลไปค่ะเพราะเราได้รวบรวมศัพท์กฎหมายการจัดสรรที่ดินน่ารู้แล้วค่ะ          1. การจัดสรรที่ดิน  หมายความว่า การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดย          2. สิทธิในที่ดิน  หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย ผู้ที่จะขอทำการจัดสรรที่ดินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีโฉนดหรือมิฉะนั้นจะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีเอกสารหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส.) โดยจะต้องเป็นผู้มีชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายการทะเบียน          3. ผู้จัดสรรที่ดิน  หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหรือได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายที่ดินแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไป          4. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  หมายความว่า ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร จึงหมายถึง ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรร แม้จะยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรมาเป็นของผู้ซื้อก็อยู่ในฐานะเรียกว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแล้ว          5. ผู้รับโอนสิทธิในที่ดิน  ผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ไม่อยู่ในฐานะผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามความหมายนี้ เพราะไม่ใช่ผู้รับโอนมาซึ่งสิทธิในที่ดินคือไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในที่ดินแปลงนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองซึ่งจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวโดยสรุป ผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อมาจะ ต้องปรากฏว่ารับโอนโดยมีการจดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินหรือรับโอนสิทธิครอบครองโดยปรากฏรายการจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3          6. บริการสาธารณะ  หมายถึง การให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นั้นก็คือ ผู้จัดสรรจะต้องระบุมาว่า การให้บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินมี          7. คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  หมายถึง

                    7.1 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ซึ่งมีคณะเดียว มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                    7.2 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด มีทุกจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัด รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่          8. คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ประกอบด้วย

                    8.1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ

                    8.2  อัยการสูงสุด

                    8.3  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                    8.4  เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    8.5  อธิบดีกรมการปกครอง

                    8.6  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

                    8.7  อธิบดีกรมชลประทาน

                    8.8  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 6 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย

                    8.9  อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการและเลขานุการ          9. คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบด้วย

                    9.1  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

                    9.2  อัยการจังหวัด

                    9.3  ปลัดจังหวัด

                    9.4  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

                    9.5  ผู้แทนกรมชลประทาน

                    9.6  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                    9.7  ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก 4 คนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

                    9.8  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

บทความแนะนำ

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy